Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word (DOC).

 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

  • пишуть прямо – цифри, грецькі букви, кирилицю, тригонометричні функції (tan, sin та ін.), усталені вирази (max, const та ін.), хімічні елементи; курсивом – англійські символи формул, римські цифри, номери експлікації
  • між формулами, рисунками, таблицями і текстом залишають по 1 пустому рядку
  • формули (розміром 12-9-7-16-12) набирають в Eq.3 або MathType 6.0 і центрують; нумерація – праворуч ко-лонки; таблиці і рисунки – не перевищують область друку аркуша
  • скорочені слова «Tабл.» (Table), «Рис.» (Fig.) пишуть з великої букви (в тексті – світло, в назві – н/ж); текст на полі рисунків зводять до мінімуму, пояснення дають в підписах під рисунками
  • список літератури дублюють англійською або за допомогою http://translit.net, вказуючи у дужках мову оригіна-лу (крім англійської, німецької, французької)
  • в якості розділових знаків використовують тільки крапку і кому (стандарт АРА); кількість сторінок (діапазон) вказують без їх позначення
  • вихідні дані (шрифт Arial): назва рукопису (н/ж, ф.14), ім’я та прізвище автора (курсив, ф.12), місце роботи, поштова адреса, e-mail, ідентифікатор ORCID (ф.10); якщо авторів декілька – зазначають цифровими знос-ками; залишають по 5 пустих рядків між верхнім полем аркуша, вихідними даними і основним текстом статті
  •  структурні підрозділи статті: - АНОТАЦІЯ (150 – 200 слів) - КЛЮЧОВІ СЛОВА (5 – 8 слів) - ВСТУП - МЕТА І МЕТОДИ - РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОЯСНЕННЯ - ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ - ЛІТЕРАТУРА
  • назва статті – інформативна та коротка; структура анотації − аналогічна структурі статті, без використання скорочень та абревіатур, усі пояснення дають в тексті; посилання – не більше 5 джерел в одному місці
  • таблиці та рисунки розміщують після першого згадування про них, великі (на повну ширину аркуша) − зверху або знизу сторінки (не розриваючи одночасно обидві колонки тексту)
  • ілюстрації – у форматах .jpg, .tif з роздільною здатністю не менше 300 dpi
  • параметри аркуша: формат А4, верхнє та нижнє поля 2,5 см, ліве та праве 2 см; шрифт Times New Roman; колонтитули 1,3 см, абзацний відступ 0,5 см; розмір основного тексту 12, анотацій і літератури 11, міжрядко-вий інтервал 1
  • статтю (.doc) форматують у дві колонки по 8 см з проміжком 1 см; встановлюють автоматичне перенесення слів
  •  назви таблиць та підписи під рисунками (розмір 11) розміщують ліворуч графічного об’єкту; в кириличних те-кстах − дублюють англійською (рядком нижче)
  • в списку літератури – не менше 20 посилань (у тому числі на журнал Підводні технології); після прізвищ за-значають рік видання
  • в транслітерованій літературі у дужках вказують мову оригіналу джерела, якщо воно на англомовне, напри-клад (in Ukrainian), (in Russian), (in Poland) і т.д.
  • в статтях, написаних кирилицею, в кінці дають анотацію англійською; в англомовних статтях – російською

Керівництво для авторів

В журналі публікуються оригінальні матеріали обсягом 8 − 12 сторінок, включно з таблицями, рисунками та списком літератури (переважно індивідуальні, англійською мовою, склад авторів не більше трьох). Статті підля-гають подвійному рецензуванню, у тому числі залученими редакцією незалежними фахівцями. Дописувачі пе-редають видавцеві авторське право на тексти та письмові дозволи для відтворення рисунків і таблиць з не-опублікованих раніше або захищених авторським правом матеріалів (www.uwtech.at.ua, www.library.knuba.edu.ua). До Заявки на публікацію додають в електронному вигляді:

1) Переклад статті англійською мовою − завірений офіційно (підпис, печатка)

2) Довідку про автора(ів) (статус: прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, ад-реса, посада; контактні відомості: ідентифікатор ORCID, фото автора(ів) в .jpg, мобільний телефон, елект-ронну адресу) 

3) Рецензію (ім’я та прізвище рецензента зазначити мовою статті) 

4) Рекомендацію до друку (витяг з протоколу установи, де працюють автори)

5) Угоду (про вільне використання авторського права)

Оплата за публікацію:

Журнал не вимагає плату за подання рукопису та його редагування. Плата за друк статті обсягом 8 стр. складає 70 євро.

 
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.