DOI: https://doi.org/10.26884/uwt1808.1803

Проект інтерактивної системи переробки відходів будівельної галузі

Артем Гончаренко, Євген Желтов

Анотація


Проблема утилізації відходів суттєвим чином впливає не тільки на якість життя людей і стан навколишнього середовища, але й на політичну атмосферу нашої країни. Промислові та побутові відходи нерідко стають причиною законотворчих дебатів та лежать в основі багатьох корупційних схем. Крім практичного та економічного значення у вирішенні проблеми утилізації відходів значну роль відіграє науковий потенціал цієї теми та необхідність розробки сучасних інженерно-технічних рішень по переборці відходів. Діяльність у сфері поводження з відходами є одним з основних джерел екологічних загроз і ризику для життя, здоров’я людини й довкілля як у національному, так і в транскордонному масштабі [1]. Відходи будівельної індустрії у загальній масі належать до 4 класу небезпеки, вони багатотоннажні і займають великі площі під складування. У великих містах за своїм обсягом будівельні відходи перевищують комунальні. За даними спеціалістів із Європейської Асоціації щорічно кількість будівельного сміття досягає 2,5 млрд. т. Під час зведення 100-квартирного будинку утворюється в середньому 15…20 т твер-дих відходів, а обсяг вивезення будівельного лому після зносу одного п'ятиповерхо-вого чотирипід'їздного будинку становить 4,5…5 тис. т [2]. Численні екологічні про-блеми, пов’язані з техногенним впливом відходів на середовище існування людини та її здоров’я, зумовлюються поєднанням низки факторів, одним із яких є недосконалість законодавства та системи державного регулювання у сфері поводження з відходами [3]. Індикаторами успішного втілення будівельними компаніями екологічних принципів служать ефективність викорис-тання матеріалів та енергії, кілометраж пробігу транспортних засобів, кількість відходів та процентна доля їх рециркуляції [4]. Перший етап та необхідний базис для вирішення цієї проблеми полягає у відповідному науковому та інформаційному забезпеченні всіх зацікавлених осіб. Тому метою даного дослідження є створення інтерактивної інформаційної системи для забезпечення утилізації відходів будівельної галузі у відповідності до екологічних вимог та стандартів. Методика: Розробка проекту включає збір та структуризацію інформації, її відображення на сторінках зовнішнього веб-сайту та на інтерактивній мапі; створення функціональних елементів системи для зручного користування відвідувачами, реалізація механізму публікації користувачами тематичної інформації, подання заявок; інтеграція інформації з API Google Maps для швидкого та зрозумілого виведення інформації на мапі; програмування базових функцій порталу. Інтерактивну інформаційну систему утилізації відходів будівельної галузі доцільно створити у формі онлайн порталу, що включає методологічну інформацію стосовно: 1) зменшення об’єму відходів; 2) реци-клізації та відновленню матеріалів та конструкцій; 3) сучасних методів їх утилізації. В системі представлені карти: 1) актуальні та потенційні джерела утворення будівельних відходів; 2) місця розташування спеціалізованих контейнерів для великогабаритних відходів; 3) пункти прийому різних класів відходів; 4) компанії, що займаються закупівлею та відновленням старих будівель-них матеріалів та конструкцій; 5) підприємства по переробці різних класів будівельних відходів. Крім того для інформаційної підтримки громадян система включає 1) законодавчі акти, що регулюють поводження з відходами; 2) будівельні норми та стандарти, де згадуються відходи; 3) корисні посилання та статті щодо утилізації та рециклізації будівельних відходів. Для інформаційного обміну між громадянами, будівельними компаніями, житлово-комунальними підприємствами та органами влади, передбачено форум.

Ключові слова


Інтерактивна система; переробка сміття; ресайклінг; будівельне сміття; відходи; екологічна ситуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Трегуб О.А., 2015. Напрями адаптації законодавства про відходи до права Європейського Союзу. Право і суспільство, Вип.06.2(2), 104-109.

Попович О.Р., Захарко Я.М., Мальований М.С., 2013. Проблеми утилізації та переробки будівельних відходів. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Теорія і практика будівництва, Вип.755, 321-324.

Про схвалення концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 рр., 2013. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р., Номер 22-р. Офіційний вісник України. Вип.06, 206.

Кривомаз Т.І., Варавін Д.В., 2017. Під-вищення рівня екологічної безпеки в про-цесі екоенергоефективної реконструкції житлового фонду в м. Києві. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокорис-тання, Вип.02(16), 78-85.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.