Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія

Про журнал “Підводні технології” (ПТ) - міжнародний науково-виробничий журнал, в якому публікуються сучасні дослідження вчених і фахівців в галузях промислової та цивільної інженерії. Журнал є рецензованим виданням з відкритим доступом в мережі Інтернет, що забезпечує: доступність до інформації та швидке її розповсюдження; вільне використання матеріалів із збереженням авторських прав; експертну оцінку публікацій фахівцями відповідних галузей; просування результатів наукових досліджень у виробництво.

До складу редакторської колегії залучені вітчизняні та закордонні науковці й фахівці, зокрема з Білорусії, Германії, Італії, Канади, Непалу, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швеції та ін.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21541-11441Р від 21 серпня 2015 р.

Видання здійснюється змішаними мовами: українська, російська, англійська

ISSN: 2415-8550 (Print) ISSN: 2415-8569 (Online)

Вихідні дані: Виходить з 2015 р. двічі на рік Засновник: Київський національний університет будівництва і архітектури (Повітрофлотський просп., 31, Київ, 03680, тел. 241-55-80) Оригінал-макет: виготовляється редакцією журналу «Підводні технології» (Повітрофлотський проспект, 31, Київ, 03680, тел. 245-42-17)


Зображення домашньої сторінки журналу

Наукове видання входить до переліку профільних видань ВАК України та міжнародних наукометричн их баз і каталогів відкритого доступу: Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, EBSCO.

№ 9 (2019)

Зміст

Інформаційні технології

On creation of the universal mathematical management decision making theory PDF
Victoria Kondratenko 3-12

Механічна та електрична інженерія

Модель щелевого резания грунта под геостатическим давлением PDF
Mykhailo Sukach 13-25

Виробництво та технології

Расчет составов гидротехнического бетона с использованием эксперименталь-но-статистических моделей PDF (English)
Leonid Dvorkin 26-38
Методология управления экологическим состоянием примагистральных территорий PDF
Oleksiy Priymachenko 39-46

Архітектура та будівництво

Progressive Technologies in Design of Town Planning and Land-scape Recreational Objects Made of Floating Modular Elements PDF
Nadiia Shebek, Oleksandr Olkhovets 47-55
Градостроительные аспекты архитектурной организации инновационных парков PDF
Gholamali Lary Kazemi 56-75
The formation of modular structures through the prism of architecture in marine areas PDF
Valery Tovbych, Halyna Kravchuk 76-82